top of page

תקנון שימוש באתר:


השימוש באתר ובכלל זה בתכנים הכלולים בו ובשירותים השונים הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. תקנון מלא בנוגע לרכישה באתר, מופיע בהמשך באופן מפורט.

 להלן "החברה"- אורכד גרין בע"מ

השימוש באתר

 

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד ובהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם קיבלת את הסכמתו המפורשת, מראש ובכתב של אורית בוסי בעלת "החברה" לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

אינך רשאי להוריד, לאחסן, להעתיק, לשדר, להציג, להעתיק, להשתמש, להפיץ, למכור או להשכיר הכל או חלק מהחומרים ו/או השירותים המקוונים ו/או או התוכנות הקשורות אליהם ו/או להפיק מהם, לשנות, לעבד, להעתיק, או ליצור עבודות נגזרות מהם אלא קיבלת מראש הסכמתה בכתב ולא בע"פ של אורית בוסי בעלת החברה.

כל זכות, נושא ועניין (כולל כל זכויות היוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות) של התוכן האינטרנטי ו/או התוכן הכתוב (בדפוס או בכל צורת קריאה אחרת) שייכים לאורית בוסי ו"לחברה". לא ניתן לרכוש בעלות על השירותים המקוונים, החומרים, או עותקים.

אין להציג תכנים מהאתר המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם.

אין לקשר לאתר תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

אין להטמיע סרטוני וידאו (Embed) מהאתר ללא אישור מראש ובכתב של אורית בוסי וה"חברה".

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו (למעט תכנים הנמסרים לפרסום על ידך ועל ידי יתר המשתמשים באתר) הינן של אורית בוסי וה"חברה" .לא ניתן לרכוש בעלות על השירותים המקוונים, החומרים, או עותקים.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, אינך רשאי להסיר או לטשטש או לשבש סימן זכויות יוצרים או הודעות אחרות המכילות חומרים השייכים לאתר.

תוכן אתר זה הוא זכויות יוצרים של אורית בוסי וה"חברה"כל הזכויות שמורות.

כל מפרי החוק יועמדו לדין ע”פ חוק.

 

רכישה בחנות האתר

1.כללי

המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר (להלן “רוכש”) מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא יהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר, משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.

           

2.תנאי השימוש

רשאי לבצע פעולות באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצוינות להלן ושהינו בעלת תא דואר אלקטרוני ברשת. סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע”י חברת , VISA   PayPalולפי כללי אבטחת המידע.

3.פרטי המשתמש

3.1 בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, (שם חברה), טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום.

3.2 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר.

3.3 פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים לא יישמרו במאגר "החברה" ולא יעשה בהם שימוש מלבד לשם קניית המוצר.

3.4 פרטי מבצע הפעולה, שם, טלפון וכתובת מייל, מועברים אל מערכת הדיוור של "החברה", והגולש מאשר בכך הצטרפותו אל רשימת התפוצה.

 

4.תשלום ואספקה

4.1 החיוב מידי ויצוין באתר האם המוצר זמין במלאי.

4.2 המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.

4.3 אספקת המוצרים תבוצע תוך עד 10 ימי עסקים מיום הרכישה באמצעות דואר ישראל או דואר שליחים.

4.4 במידה והמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 30 יום ממועד משלוח ההזמנה), אנו נוציא משלוח נוסף בדואר רשום מהר ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).

5. ביטול עיסקה

 5.1  כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981. ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

5.2  במקרה של ביטול עסקת מכירה של מוצרים פיזיים (קרמים ומוצרים נוספים ונילווים הנמכרים באתר) תקופת הביטול ברכישה של מוצר – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר על ידי הלקוח. במקרה זה ההחזר יתבצע רק לאחר החזרת הטובין לחברה כשהם במצב תקין, לא נפגמו ולא נעשה בהם כל שימוש שהוא, לרבות העתקתם.

 

למען הסר ספק – עלויות המשלוח (במידה וישנן כאלו) של החזרת המוצר לחברה, יחולו על הלקוח. כמו כן, ההחזר לא יכסה את עלויות המשלוח של המוצר אל הלקוח.

5.3  תנאי ביטול העסקה לא יחולו במקרה של: טובין שנעשה בהן שימוש נשנה.​

5.4  ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני:

5.5 במקרה של ביטול עקב פגם תחזיר "החברה" בתוך 14 ימים מיום השבת המוצר הפגום, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ללא גביית דמי ביטול כלשהם.

5.6 במקרה של ביטול שלא עקב פגם, יחזיר שלומי סלם בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול ו/או השבת המוצר כשהוא באריזתו המקורית וללא שימוש, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבוטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. יובהר ויודגש, דמי הביטול יגבו ע”י החברה.

אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר לחברה לכתובת: אורכד גרין בע"מ לידי אורית בוסי , הפורצים 16 נתניה מיקוד 4238516. חשוב לציין, כי תחויבו בתשלום מלא בגין השילוח של המוצר חזרה להנהלת החברה.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לחברה באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

במידה והעסקה נעשתה בתשלום בכרטיס אשראי, "החברה" תעביר את הוראת הביטול לחברת האשראי בתוך 14 הימים. הזמן שבו תזכה חברת האשראי את הלקוח תלויה בחברת האשראי ולא בחברה עצמה.

 

6.תנאים נוספים

6.1 אורית בוסי ו"החברה" לא ישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למוצרים ו/או לטיבם ו/או למועד אספקתם ו/או לאופן אספקתם.

6.2 אורית בוסי וה"חברה" לא ישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של משתתף לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממשתתף לרכוש מוצרים.

6.3 "החברה"- שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה.

6.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית "החברה" להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

6.5 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית "החברה", אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.

7. "החברה" ובכלל זה אורית בוסי שומרות על זכותן לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן.

bottom of page